วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”


พันธกิจ (Mission)

1.บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ

3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ

5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ


ยุทธศาสตร์(Strategic Issues)

1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


เป้าประสงค์(Goals)

1. ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา

2. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ


วัฒนธรรมองค์กร
"ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช."


joomla counter