แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์คือ

  1. การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์

  2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน

  3. การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม

  4. สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร


เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร

  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน

มี 3 ด้านด้วยกัน คือ