แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์คือ

 1. การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์

 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน

 3. การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม

 4. สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร


เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน

มี 3 ด้านด้วยกัน คือ

 • ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
  มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน

 • ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยเช่นเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น 
  ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  - การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 
  - การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นปัจจัยการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจยุคใหม่ ไปกับการผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความรู้เหมาะสกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเช่นเครื่องจักร
joomla counter