โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุดรธานี 2557

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

     นโยบายกระทรวงมหาดไทย  ในรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” แก่ประชาชน  มุ่งให้การบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ  อีกทั้ง  มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน  ที่ได้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แล้วนำไปเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ  และดำรงชีวิตให้มีความสุข  ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ให้แพร่หลายผ่านกระบวนการแผนชุมชนระดับต่างๆ อันจะส่งผลให้ชุมชน  มีความเข็มแข็งยิ่งขึ้น 


      อีกทั้งเครือข่ายองค์กรประชาชนของชุมชนต่างๆสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ถูกทอดทิ้งให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      จังหวัดอุดรธานี  ได้ดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชฯขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ  สถานศึกษา  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน  ในกิจกรรมบำบัดทุกข์  บำรุงสุข               รับเรื่องราวร้องทุกข์  และดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาของประชาชน  ในพื้นที่ให้ผ่อนคลายหรือหมดไปตลอดจนมีการติดตามผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอุดรธานีควบคู่กันไป

      เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของโครงการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี จึงได้มีส่วนร่วม ในการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาการดำเนินงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter