การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

    ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซิ้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และคณะรัฐมนตรี รับทราบโครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 รวมทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการทางสถิติในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนันสนุนการกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่บนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ (Evidence Base for Decision Making)

ซึ้งผลลัพธ์ที่ได้นี้ยังนำมาใช้สนันสนุนการทบทวนแผนพัฒนาทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อไป
ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้