การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin


          ตามที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และในวาระดังกล่าว นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ได้สั่งการให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทราบนั้น

          ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๗


  ***เอกสารที่ใช้ในการประชุม

             - หลักธรรมาภิบาล (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

             - การรักษาวินัยข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (โดย พิรุฬ เพียรล้ำเลิศ)

             - คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส่ของส่วนราชการ (โดย สำนักงาน ก.พ.)

             - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

               (โดย ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter