รายงานผลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. 2557 รายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

      สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี (ศพส.จ.อด.) จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเพติด พ.ศ. 2557 โดยทำการสำรวจชุมชน/หมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอละ 15 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300  ชุมชน/หมู่บ้าน หรือ 6,000 คน นำเสนอผลในรูปร้อยละ  ระดับอำเภอและจังหวัดอุดรธานี  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  - 15 มิถุนายน 2557 โดยใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ไปทำการสัมภาษณ์ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป- เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด
ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter