แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอ.60

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, ๐๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

                             1. นางสาวอรอุมา  ราชชัย

                             2. นางสาวอรสา  ราชชัย

                             3. นางสาวประภาดา  ประภาพรกมล

                             4. นายณัฐการ  กองสุวรรณ

                             5. นางสาวปิยนุช  ทินราช

                             6. นางสาวสุชาดา  สุขษาเกตุ

                             7. นางสาวสุกัญญา  บุญจันทร์

                             8. นางสาวประภาพร  สินทัพลา


                             9. นางสาวปวีณา  ทิตะระ

                             10. นางสาวธัยยาภัทร  นีละสมิตร

                             11. นางสาวนันทวรรณ  คตสูงเนิน

                             12. นางดวงรัตน์  เกียงศักดิ์ชัย

                             13. นายณัฐพงษ์  จันทนากร

                             14. นายสุรศักดิ์  ขันธวิทย์

                             15. นายพีระพัฒน์  จันทนากร

                             16. นางสาวศิรินันท์  โสภากุล

                             17. นางสาวแคทลียา  ใจกล้า

                             18. นางสาวรัชนี  คล้ายคลึง

          ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 8 มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดชั้น 7 หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ติดต่อสอบถาม โทร. 042-222466

           การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 รายชื่อขึ้นบัญชี  ถ้าหากมีการสอบตำแหน่งและโครงการเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันถูกยกเลิก หรือเกิดกรณี ดังต่อไปนี้ให้เรียกลำดับสำรองตามบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

             1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

             2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันและเวลาที่กำหนด

             3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด


joomla counter