ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point)

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย admin


Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

ตามการประเมิน  ITA

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 --->>> โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

02 --->>> ข้อมูลผู้บริหาร

03 --->>> อำนาจหน้าที่

04 --->>> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 --->>> ข้อมูลการติดต่อ

06 --->>> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 --->>> ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 --->>> Q&A

09 --->>> Social Network

แผนการดำเนินการ

010 --->>> แผนการดำเนินงานประจำปี

O11 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12 --->>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 1

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

013 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.62

  คู่มือการปฏิบัติงาน สพค.62

  คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.63

การให้บริการ

O14 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 --->>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 --->>> รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการของเว็บไซต์

O17 --->>> E-Service

  ข้อมูลจากการสำมะโนสำรวจ

  รายงานสถิติจังหวัด

  รายงานสำรวจภายในจังหวัด

  ข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 --->>> แผนการใช้จ่ายประจำปี

  แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562

  แผนการใช้จ่ายประจำปี 2563

O19 --->>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 --->>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 --->>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

O22 --->>> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

023 --->>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 --->>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 --->>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 --->>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 --->>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 --->>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29--->>> แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนทุจริต (เอกสาร)

O30--->>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31--->>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 --->>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 --->>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 --->>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 --->>> การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 --->>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 --->>> การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 --->>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039 --->>> แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

040 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

041 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

042 --->>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

043 --->>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

044 --->>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

045 --->>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

046 --->>  มาตรการป้องกันการรับสินบน

047 --->>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

048 --->>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

049 --->>> ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการjoomla counter