GDC (Open Data)

พิมพ์
Category หลัก: บริการอื่นๆ
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย admin

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)


ตัวชี้วัดกระพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

01 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

02 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

03 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

04 แขวงการทางหลวงอุดรธานีที่ 1 (กรมทางหลวง)

05 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

06 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

07 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

08 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


joomla counter