แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจรับรองคุณภาพ (PMQA) เขียนโดย admin 1
ประชุมเชิงปฎิบัติตามโครงการแผนยุทธศาสตรด้านแรงงานระดับจังหวัด เขียนโดย admin 1
อบรมงานสัมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 17
ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เขียนโดย admin 16
ประชุมรับฟังความคิดเห้นการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ผ่าน video conference เขียนโดย admin 120
การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เขียนโดย admin 18
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Infographic นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เขียนโดย admin 36
ประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขียนโดย admin 39
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 40
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านดุง เขียนโดย admin 31
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.หนองหาน เขียนโดย admin 34
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านผือ เขียนโดย admin 34
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.เมือง เขียนโดย admin 34
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กุมภวาปี เขียนโดย admin 26
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุดรธานั (คปส.) เขียนโดย admin 39
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 34
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำรายงานโครงการ สรง. เขียนโดย admin 36
ประชุมคณะนิเทศและตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 39
ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สรุปการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 35
นายอภินันท์ ประวันไหว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop เขียนโดย admin 34
ร่วมพิธีปิดโครงการเน็ตประชารัฐ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เขียนโดย admin 38
Start up Udonthani สนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เขียนโดย admin 39
บมจ.กสท.โทรคมนาคม นำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 51
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 เขียนโดย admin 49
ประชุมหารือนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 64
ประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน GMS เขียนโดย admin 71
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เขียนโดย admin 79
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา แลผู้นำองค์กรเอกชน เขียนโดย admin 65
ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัด "อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี" เขียนโดย admin 60
ประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกต่างช่วงอายุ เขียนโดย admin 65
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เขียนโดย admin 67
อบรมโครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เขียนโดย admin 69
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 86
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เรื่อง ระเบียบวิธีการสถิติ 4 ขั้นตอน เขียนโดย admin 20
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 60
ประชุม VDO Conference ตามโครงการสำรวจของ สสช. ไตรมาส 1 เขียนโดย admin 20
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน สร้างการับรู้ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 21
ประชุมแผนปฏิบัติงาน กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ เขียนโดย admin 21
ร่วมบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เขียนโดย admin 153
ประชุมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 19
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 22
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปี 2560-2564 เขียนโดย admin 146
ประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เขียนโดย admin 108
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 121
สภากาแฟหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 97
อบรมการผลิตสื่อ infographics เขียนโดย admin 103
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายระเบียบพัสดุของหน่วยงานราชการ เขียนโดย admin 97
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 113
การประชุมโครงการสภาประชาคมเมือง เทศบาลนครอุดรธานี เขียนโดย admin 80
ร่วมสัมนาวิชาการ "คุณภาพชีวิตเกษตรกรและวัยแรงงาน" เขียนโดย admin 182


joomla counter