แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
15 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 91
17 ต.ค. 62 เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข เฮ็ดแผนพัฒนาจังหวัดอุดรอย่างมีส่วนร่วมและค้ำคูณ เขียนโดย admin 117
31 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ UD New Generation เขียนโดย admin 69
10 ก.ค. 62 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 เขียนโดย admin 62
มอบองค์ความรู้ "รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์" เขียนโดย admin 91
อบรมโครงการสำรวจข้อมูลน้ำฯ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เขียนโดย admin 89
อบรมโครงการสำรวจข้อมูลน้ำฯ ระดับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 88
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 131
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 169
สร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ อ.หนองวัวซอ เขียนโดย admin 178
สร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 180
อมรม "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" 21 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 134
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เขียนโดย admin 330
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ เขียนโดย admin 307
การประชุมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 230
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ เขียนโดย admin 221
ขับเคลื่อนงานโครงการ UD New Generation เขียนโดย admin 266
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ สถิติด้านกาารศึกษา เขียนโดย admin 186
ประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 174
ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก้าชเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2_2561 เขียนโดย admin 199
ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3_2561 เขียนโดย admin 182
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 186
TOT Cloud Conference เขียนโดย admin 516
การขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย admin 171
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด เขียนโดย admin 176
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 6_2561 เขียนโดย admin 172
การตรวจรับรองคุณภาพ (PMQA) เขียนโดย admin 180
ประชุมเชิงปฎิบัติตามโครงการแผนยุทธศาสตรด้านแรงงานระดับจังหวัด เขียนโดย admin 187
อบรมงานสัมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 203
ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เขียนโดย admin 194
ประชุมรับฟังความคิดเห้นการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ผ่าน video conference เขียนโดย admin 293
การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เขียนโดย admin 198
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Infographic นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เขียนโดย admin 221
ประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขียนโดย admin 243
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 204
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านดุง เขียนโดย admin 199
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.หนองหาน เขียนโดย admin 203
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านผือ เขียนโดย admin 209
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.เมือง เขียนโดย admin 219
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กุมภวาปี เขียนโดย admin 200
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุดรธานั (คปส.) เขียนโดย admin 205
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 227
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำรายงานโครงการ สรง. เขียนโดย admin 226
ประชุมคณะนิเทศและตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 281
ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สรุปการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 196
นายอภินันท์ ประวันไหว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop เขียนโดย admin 242
ร่วมพิธีปิดโครงการเน็ตประชารัฐ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เขียนโดย admin 247
Start up Udonthani สนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เขียนโดย admin 205
บมจ.กสท.โทรคมนาคม นำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 220
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 เขียนโดย admin 216


joomla counter