แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เขียนโดย admin 28
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ เขียนโดย admin 20
การประชุมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 13
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ เขียนโดย admin 7
ขับเคลื่อนงานโครงการ UD New Generation เขียนโดย admin 8
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ สถิติด้านกาารศึกษา เขียนโดย admin 8
ประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 7
ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก้าชเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2_2561 เขียนโดย admin 6
ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3_2561 เขียนโดย admin 31
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 30
TOT Cloud Conference เขียนโดย admin 355
การขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย admin 23
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด เขียนโดย admin 25
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 6_2561 เขียนโดย admin 30
การตรวจรับรองคุณภาพ (PMQA) เขียนโดย admin 27
ประชุมเชิงปฎิบัติตามโครงการแผนยุทธศาสตรด้านแรงงานระดับจังหวัด เขียนโดย admin 25
อบรมงานสัมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 34
ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เขียนโดย admin 35
ประชุมรับฟังความคิดเห้นการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ผ่าน video conference เขียนโดย admin 136
การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เขียนโดย admin 29
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Infographic นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เขียนโดย admin 49
ประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขียนโดย admin 53
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 52
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านดุง เขียนโดย admin 43
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.หนองหาน เขียนโดย admin 47
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านผือ เขียนโดย admin 47
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.เมือง เขียนโดย admin 48
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กุมภวาปี เขียนโดย admin 37
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุดรธานั (คปส.) เขียนโดย admin 52
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 48
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำรายงานโครงการ สรง. เขียนโดย admin 51
ประชุมคณะนิเทศและตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 54
ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สรุปการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 51
นายอภินันท์ ประวันไหว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop เขียนโดย admin 52
ร่วมพิธีปิดโครงการเน็ตประชารัฐ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เขียนโดย admin 54
Start up Udonthani สนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เขียนโดย admin 53
บมจ.กสท.โทรคมนาคม นำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 66
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 เขียนโดย admin 64
ประชุมหารือนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 77
ประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน GMS เขียนโดย admin 85
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เขียนโดย admin 93
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา แลผู้นำองค์กรเอกชน เขียนโดย admin 80
ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัด "อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี" เขียนโดย admin 72
ประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกต่างช่วงอายุ เขียนโดย admin 76
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เขียนโดย admin 79
อบรมโครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เขียนโดย admin 84
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 102
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เรื่อง ระเบียบวิธีการสถิติ 4 ขั้นตอน เขียนโดย admin 33
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 74
ประชุม VDO Conference ตามโครงการสำรวจของ สสช. ไตรมาส 1 เขียนโดย admin 32


joomla counter