แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เขียนโดย admin 84
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ เขียนโดย admin 52
การประชุมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 32
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ เขียนโดย admin 26
ขับเคลื่อนงานโครงการ UD New Generation เขียนโดย admin 31
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ สถิติด้านกาารศึกษา เขียนโดย admin 23
ประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 23
ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก้าชเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2_2561 เขียนโดย admin 22
ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3_2561 เขียนโดย admin 46
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 46
TOT Cloud Conference เขียนโดย admin 370
การขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย admin 36
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด เขียนโดย admin 40
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 6_2561 เขียนโดย admin 46
การตรวจรับรองคุณภาพ (PMQA) เขียนโดย admin 41
ประชุมเชิงปฎิบัติตามโครงการแผนยุทธศาสตรด้านแรงงานระดับจังหวัด เขียนโดย admin 39
อบรมงานสัมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 49
ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เขียนโดย admin 54
ประชุมรับฟังความคิดเห้นการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ผ่าน video conference เขียนโดย admin 149
การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เขียนโดย admin 45
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Infographic นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เขียนโดย admin 64
ประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขียนโดย admin 70
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 66
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านดุง เขียนโดย admin 62
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.หนองหาน เขียนโดย admin 60
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านผือ เขียนโดย admin 61
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.เมือง เขียนโดย admin 65
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กุมภวาปี เขียนโดย admin 55
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุดรธานั (คปส.) เขียนโดย admin 70
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 62
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำรายงานโครงการ สรง. เขียนโดย admin 67
ประชุมคณะนิเทศและตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 77
ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สรุปการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 66
นายอภินันท์ ประวันไหว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop เขียนโดย admin 66
ร่วมพิธีปิดโครงการเน็ตประชารัฐ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เขียนโดย admin 71
Start up Udonthani สนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เขียนโดย admin 65
บมจ.กสท.โทรคมนาคม นำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 82
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 เขียนโดย admin 79
ประชุมหารือนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 92
ประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน GMS เขียนโดย admin 103
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เขียนโดย admin 110
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา แลผู้นำองค์กรเอกชน เขียนโดย admin 94
ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัด "อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี" เขียนโดย admin 89
ประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกต่างช่วงอายุ เขียนโดย admin 91
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เขียนโดย admin 98
อบรมโครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เขียนโดย admin 117
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 128
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เรื่อง ระเบียบวิธีการสถิติ 4 ขั้นตอน เขียนโดย admin 47
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 101
ประชุม VDO Conference ตามโครงการสำรวจของ สสช. ไตรมาส 1 เขียนโดย admin 48


joomla counter