แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เขียนโดย admin 115
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ เขียนโดย admin 81
การประชุมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ เขียนโดย admin 54
ขับเคลื่อนงานโครงการ UD New Generation เขียนโดย admin 40
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ สถิติด้านกาารศึกษา เขียนโดย admin 28
ประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก้าชเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2_2561 เขียนโดย admin 29
ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3_2561 เขียนโดย admin 52
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 52
TOT Cloud Conference เขียนโดย admin 380
การขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย admin 42
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด เขียนโดย admin 47
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 6_2561 เขียนโดย admin 50
การตรวจรับรองคุณภาพ (PMQA) เขียนโดย admin 48
ประชุมเชิงปฎิบัติตามโครงการแผนยุทธศาสตรด้านแรงงานระดับจังหวัด เขียนโดย admin 45
อบรมงานสัมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 52
ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เขียนโดย admin 60
ประชุมรับฟังความคิดเห้นการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ผ่าน video conference เขียนโดย admin 153
การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เขียนโดย admin 56
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำ Infographic นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เขียนโดย admin 70
ประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เขียนโดย admin 87
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 77
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านดุง เขียนโดย admin 65
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.หนองหาน เขียนโดย admin 74
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.บ้านผือ เขียนโดย admin 68
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.เมือง เขียนโดย admin 69
การถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กุมภวาปี เขียนโดย admin 64
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุดรธานั (คปส.) เขียนโดย admin 81
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 72
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำรายงานโครงการ สรง. เขียนโดย admin 78
ประชุมคณะนิเทศและตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 107
ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สรุปการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 76
นายอภินันท์ ประวันไหว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop เขียนโดย admin 81
ร่วมพิธีปิดโครงการเน็ตประชารัฐ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เขียนโดย admin 86
Start up Udonthani สนับสนุน ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เขียนโดย admin 71
บมจ.กสท.โทรคมนาคม นำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 89
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 เขียนโดย admin 83
ประชุมหารือนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 99
ประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน GMS เขียนโดย admin 110
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เขียนโดย admin 117
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา แลผู้นำองค์กรเอกชน เขียนโดย admin 102
ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัด "อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี" เขียนโดย admin 98
ประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกต่างช่วงอายุ เขียนโดย admin 99
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เขียนโดย admin 106
อบรมโครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เขียนโดย admin 133
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 147
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เรื่อง ระเบียบวิธีการสถิติ 4 ขั้นตอน เขียนโดย admin 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 111
ประชุม VDO Conference ตามโครงการสำรวจของ สสช. ไตรมาส 1 เขียนโดย admin 54


joomla counter