แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหารือนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 426
ประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน GMS เขียนโดย admin 440
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เขียนโดย admin 402
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา แลผู้นำองค์กรเอกชน เขียนโดย admin 385
ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัด "อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี" เขียนโดย admin 404
ประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกต่างช่วงอายุ เขียนโดย admin 378
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เขียนโดย admin 404
อบรมโครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เขียนโดย admin 465
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 492
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เรื่อง ระเบียบวิธีการสถิติ 4 ขั้นตอน เขียนโดย admin 327
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 409
ประชุม VDO Conference ตามโครงการสำรวจของ สสช. ไตรมาส 1 เขียนโดย admin 350
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน สร้างการับรู้ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 363
ประชุมแผนปฏิบัติงาน กลุ่มปฏิบัติงานสถิติ เขียนโดย admin 332
ร่วมบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เขียนโดย admin 531
ประชุมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 323
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 358
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปี 2560-2564 เขียนโดย admin 481
ประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เขียนโดย admin 439
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 494
สภากาแฟหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 441
อบรมการผลิตสื่อ infographics เขียนโดย admin 432
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายระเบียบพัสดุของหน่วยงานราชการ เขียนโดย admin 429
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 445
การประชุมโครงการสภาประชาคมเมือง เทศบาลนครอุดรธานี เขียนโดย admin 396
ร่วมสัมนาวิชาการ "คุณภาพชีวิตเกษตรกรและวัยแรงงาน" เขียนโดย admin 496
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 1/2559 เขียนโดย admin 554
ฝึกบรรยายแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 732
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 20-6 วิธีการใช้อุปกรณ์ เขียนโดย admin 481
ประชุมชี้แจงงาน ติดตามงานผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2559 เขียนโดย admin 534
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 20-6 เขียนโดย admin 492
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการบริหารงานสำนักงาน เขียนโดย admin 520
อบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน(คนเก่า) พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 615
การประชุมชี้แจงงาน ติดตามงานผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 623
อบมรมการปรับปรุงขอบเขตหมู่บ้านในรูปแบบ Digital Map เขียนโดย admin 882
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเรื่องการแปลงแผนแม่บทฯ เขียนโดย admin 543
การอบรมสัมมนาผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 738
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 657
การอบรม เพื่อมอบและเพิ่มองค์ความรู้ เขียนโดย admin 537
ศึกษาดูงาน ระดับแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 2557 เขียนโดย admin 635
การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เขียนโดย admin 641
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 646


joomla counter